Cùng học tiếng anh trực tuyến


  Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 (Phần 1)

  Share

  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 17
  Join date : 29/04/2013

  Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 (Phần 1)

  Bài gửi by Admin on Fri Jul 19, 2013 9:46 pm

  THE VERB “TOBE”


  I. GRAMMAR15’)
  *Model sentences:
  I am a student.
  He is Nam.
  We are fine.
  *Form:
  a. Câu khẳng định.= The positive form
  I + am =I’m + tên riêng / tính từ / danh từ
  He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”)
  You / We / They + are =’re
  [h=2]b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)[/h] Are + you / they / (we) .....?
  Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not
  Is + he / she / it ..................?
  Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not.

  - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)?


  c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe)
  I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it thì có mạo từ “a /an or the”)
  He / She / It + is not
  You / We / They + are not
  Notes:
  -Dạng viết tắt: I am = I’m
  He is=he’s
  Is not =isn’t
  You are=you’are
  Are not=aren’t
  [h=2][/h]- Động từ “be” có nghĩa là “thì,là ,ở” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi.Sau tobe là N/ADJ/NAME
  - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác.
  II.EXERCISES:
  Ex1: Supply the correct form of the Verbs10’)
  1. How old you (be) ?
  2. You (be) fine?
  3. This (be) Phong ?
  4. He ( not be) a doctor.
  5. They (not be) teachers.

  Ex2: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh10’)
  1. My mother / be / tall.
  2. What / be / his name /?
  3. The children / be / fine.
  4. The children / be / good students.
  5. Her name / not be / Hung.
  6. Where / he / be / from / ?
  7. Nga / be / a new student / ?
  8. This / be / my father.
  9. You / be / Hoa / ?
  10. How / you / be / today / ?
  Ex3: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO15’)
  1. That is a pen.
  2. The book is on the table.
  3. Nam and Ba are very well.
  4. He is a doctor.
  5. The children are good students.
  6. Thu is pretty.
  7. She is in her classroom.
  8. They are tall.
  9. It is hot.
  10. My name is Lan.

  EX4:  1. This (be) my friend , Lan .
  2. She (be) nice ?
  3. They (not be) students.
  4. He (be) fine today.
  5. My brother (not be ) a doctor.
  6. You (be) Nga ? Yes, I (be)
  7. The children (be) in their class now.
  8. They (be) workers ? – No, They (not be)
  9. Her name (be) Linh.
  10. How you (be) ? – We (be) fine, thanks.

  Đáp án

  Answer:
  Ex1:
  1.How old are you?
  2.Are you fine?
  3.Is this Phong?
  4.He isn't a doctor.
  5.They aren't teachers.
  Ex2:
  1.My mother is tall.
  2.What is his name?
  3.The children are fine.
  4.The children are good students.
  5.Her name isn't Hung.
  6.Where is he from?
  7.Is Nga a new student?
  8.This is my father.
  9.Are you Hoa?
  10.How are you today?
  Ex3:
  1.That isn't a pen.
  Is that a pen?---> Yes, it is. hoặc No, it isn't.
  2.The book isn't on the table.
  Is the book on the table?---> Yes, it is. hoặc No, it isn't.
  3.Nam and Ba aren't very well.
  Are Nam and Ba very well?---> Yes, they are. hoặc No, they aren't.
  4.He isn't a doctor.
  Is he a doctor?---> Yes, he is. hoặc No, he isn't
  5.The children aren't good students.
  Are the children good students?---> Yes, they are. hoặc No, they aren't
  6.Thu isn't pretty.
  Is Thu pretty?---> Yes, she is. hoặc No, she isn't.
  7.She isn't in her classroom.
  Is she in her classroom?---> Yes, she is. hoặc No, she isn't.
  8.They aren't tall.
  Are they tall?---> Yes, they are. hoặc No, they aren't.
  9.It isn't hot.
  Is it hot?---> Yes, it is. hoặc No,it isn't.
  10.My name isn't Lan.
  Is your name Lan?---> Yes, it is. hoặc No,it isn't.
  Ex4:
  1.This is may friend, Lan.
  2.Is she nice?
  3.They aren't students.
  4.He is fine today.
  5.My brother isn't a doctor.
  6.Are you Nga? Yes, I am.
  7.The children are in their class now.
  8.Are they workers? No, they aren't.
  9.Her name is Linh.
  10.How are you? We are fine, thanks.

  Nguồn: Internet

   Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 5:51 pm